Tools: Save | Print | E-mail
Appointments by the Standing Committee of the National People's Congress
Posted: February-24-2006Adjust font size:
Appointing Wan Chun, Gu Yiyou, He Xiangjun, Ma Xiangzhe, Zhang Zhiyuan, Han Ying, Qu Jing, Wang Guoping, Chen Dong, Yang Jing, Liu Taizong, Du Yaqi, Xiang Zexuan, Wang Jianping and Liu Feng Procurator of the Supreme People’s Procuratorate.
Source: Editor:
Tools: Save | Print | E-mail
Related topics