Special Committees

Members of the Overseas Chinese Affairs Committee of the 12th National People's Congress

Chairman

Bai Zhijian

Vice-Chairmen

Linghu An

Huang Huahua

Chen Guoling

Huang Longyun

Dong Zhongyuan

Luo Baoming

Yang Bangjie

Members

Li Zhaoling(female)

Zhang Yuting

Zhang Zhannan

Chen Chao

Chen Xiqing

Zhou Tianhong

Zhou Bo

Zheng Kuicheng

Shi Yigong

Hong Yi

Xu Jianzhong

Fu Xing