Special Committees

Members of the Financial and Economic Affairs Committee of the 12th National People's Congress

Chairman

Li Shenglin

Vice-Chairpersons

Lv Zushan

Liao Xiaojun                        Zhang Qinsheng

Li Xueyong                          Liu Yuan 

Sheng Guangzu                       Huang Qifan

Zhu Xiaodan                         Yang Xiong

Liu Kun                             Jiang Yikang

Wu Xiaoling(female)              Peng Sen                           

Gu Shengzu                         Shao Ning                          

Yin Zhongqing                      Wu Ritu                            

Xiong Qunli                          Hao Ruyu

Members

Ding Jiye                           Yu Gesheng

Wang Li                             

Fu Shuangjian                   Feng Shuping(female)

Lv Wei(female)                  Zhu Fazhong

Li Lihui                               Li Yang

Yang Dongming                 Ouyang Changqiong

Hou Yibin                            Yao Sheng

Xu Rujun                             Gao Xiang

Huang Rong                       Sai Fangli(female)