Working and Administrative Bodies of the Standing Committee

Legislative Affairs Commission

The Legislative Affairs Commission is the Standing Committee's legislative body.

It has the Administrative Office, the Office for Criminal Law, the Office for Civil Law, the Office for Economic Law, the Office for State Law, the Office for Administrative Law, the Office for Recording and Examining Laws, and the Research Office.

Chairman

Shen Chunyao 

Vice-Chairpersons

Zhang Rongshun

Zheng Shuna

Wang Chaoying

Zhang Yong

Xu Anbiao