Tools: Save | Print | E-mail
Appointments by the Standing Committee of the National People's Congress
Posted: July-04-2007Adjust font size:
Appointing Hou Yahui, Zhan Fuliang, Wu Mengshuan, Zou Feijian, Wang Shuqing, Wang Li, Xiao Zhongyang, Liu Ying, Gao Hu, Li Xiaoan, Han Fengying, Wang Baoquan, Zhang Anping, Sun Ming and Deng Yun Procurator of the Supreme People’s Procuratorate.
Source: Editor:
Tools: Save | Print | E-mail
Related topics