Special Committees

Members of the Agriculture and Rural Affairs Committee of the 12th National People's Congress

Chairman

Chen Jianguo

Vice-Chairmen

Wang Jinshan

Ou Guangyuan

Chen Guangguo

Wang Guosheng

Guo Gengmao

Wang Rulin 

Xu Shousheng

Long Zhuangwei

Jiang Fan

Liu Zhenwei

Tang Shuangning

Members

Bao Kexin

Xu Weigang

Li Denghai

He Dongping

He Yinghua

Zhang zuoha

Zhang Xiaoshan

Chen Daheng

Chen Chuanshu

Guo Junbo

Cao Weixin

Jiang Xingsan

Cai Fang

Zhai Huqu