Special Committees

Members of the Education, Science, Culture and Public Health Committee of the 12th National People's Congress

Chairman

Liu Binjie

Vice-Chairmen

Liu Zhenqi

Liu Chengjun

Li Changcai

Wang Xuejun

Wang Sanyun

Wang Xiankui

Wang Longde

Wu Heng

Wang Zuoshu

Zhang Jian

Zhangping

Ren Maodong

Yan Yixin

Yao Jiannian

Members

Ding Zhongli

Ma Xu

Wang Zhixue

Wang Yi

Fang Xin(female)

Deng Zhonghan

Feng Changgen

Zhu Zhiwen

Liu Xincheng

Liu Depei

Xu Jiang

Sun Zhijun

Sun Jiangguang

Li Yi

Li Andong

Shen Yan

Zhang Heping

Zhou Qifeng

Pang Lijuan(female)

Hu Hao

Gu Hailiang

Han Yanlin

Liao Changyong