Special Committees

Members of the Environment Protection and Resources Conservation Committee of the 12th National People's Congress

Chairman

Lu Hao

Vice-Chairmen

Wang Yunlong

Zhang Yunchuan

Wang Hongju

Luo Qingquan

Wei Liucheng

Huang Xiaojing

Jiang Jufeng

Huang Xianzhong

Zhang Baoshun

Luo Zhijun

Xia Baolong

Wang Qingxi

Gong Jianming

Liu Deshu

Meng Wei

Yuan Si

Members

Bao Ruiling(female)

Lv Caixia(female)

Yan Xiaopei(female)

Mi Bohua

Sun Qin

Li Shiming

Li Qingyin

Yang Wei

Yang Gengyu

Zhang Xingkai

Zhou Laiqiang

Zhao Zhongxin

Duan Qiang

Gu Yidong

Jiang Zhuangde

Pu Changcheng

Dou Shuhua