Special Committees

Members of the Law Committee of the 12th National People's Congress

Chairman

Qiao Xiaoyang

Vice-Chairmen

Li Shishi 

Li Fei 

Zhang Haiyang  

Shen Chunyao                              

Sun Baoshu

Su Zelin                                      

Cong Bin                                     

Zhang Mingqi

Xie Jingrong                                 

Xu Xianming

An Jian

Li Lianning

Members                                                                         

Wu Hao                                       

Zhang Boli

Zhou Guangquan                                   

Lang Sheng

Zhao Donghua(female)                              

Xin Chunying(female)                             

Ni Yingda

Huang Hanbiao                                      

Cheng Donghong(female)