Special Committees

Members of the Ethnic Affairs Committee of the 12th National People's Congress

Chairman

Li Jingtian

Vice-Chairmen

Ashat Kerimbay                                           Liu Shengyu

Padma Choling                                          Sun Dafa

Wang Wanbin                                           Wan Jun

Du Deyin                                 Jamyang Lausanne Tudanjinima                       

Wu Shimin                                             Yunfeng                                                 

Shekriti Zakel                                                   

Members

Cun Min(female)                                      Wang Mingwen(female)

Long Chaoyun(female)                                Liu Zhenlai  

Su Xiaoyun                                            Li Ye                                                         

Yang Fuwang                                        Yang Zongliang  

Zhang Yongyi                                       Zhuo Xinping                                          

Luo Liangquan                                      Jin Hua                                                   

Zhao Deming                                       Hong Changyou                                      

Tang Shili(female)                                Fu Yuelan(female)   

Liang Shengli                                     Tan Yonghua